Logo Desktop Logo Mobile

Poreske vesti Decembar 2020/2

Poreske vesti – Usvojene izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Decembar 2020/2

Narodna Skup?tina Republike Srbije je dana 17. decembra 2020. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je objavljen u Slu?benom Glasniku RS br. 153 od 21. decembra 2020. godine.
Zakon je stupio na snagu 29. decembra 2020. godine, a sve izmene se primenjuju pocev od utvrdivanja poreza na dobit za poreski period koji pocinje u 2021. godini, sa izuzetkom izmena koje se odnose na oporezivanje prihoda od prodaje digitalne imovine koje ce se primenjivati pocev od dana stupanja na snagu zakona kojima se ureduje digitalna imovina.
Pregled najznacajnijih izmena i dopuna Zakona dat je u nastavku:
Pro?irenje predmeta oporezivanja kapitalnim dobitkom -digitalna imovina
Pocev od dana stupanja na snagu Zakona o digitalnoj imovini, pocinje sa primenom i dopunjena odredba Zakona koja reguli?e predmet oporezivanja kapitalnim dobitkom.
Naime, propisano je da kapitalni dobitak obveznik ostvaruje i prodajom odnosno drugim prenosom uz naknadu digitalne imovine, izuzev u slucaju da obveznik u skladu sa zakonom kojim se ureduje digitalna imovina ima dozvolu za pru?anje usluga povezanih sa digitalnom imovinom i koji je nabavlja iskljucivo radi dalje prodaje u okviru obavljanja usluga povezanih sa digitalnom imovinom.
Propisan je i nacin utvrdivanja nabavne cene digitalne imovine za potrebe utvrdivanja kapitalnog dobitka, a to je:
? cena koju obveznik dokumentuje kao stvarno placenu,
? vrednost digitalne imovine u poslovnim knjigama obveznika u skladu sa MRS/MSFI/MSFI za MSP, ukoliko je stecena tzv. rudarenjem digitalne imovine,
? fer vrednost utvrdena u skladu sa MRS/MSFI/MSFI za MSP, ukoliko je stecena tzv. rudarenjem a promena fer vrednosti je iskazivana u celini kao prihod perioda u kojem je vr?ena.
Pored navedenog, u cilju pospe?ivanja investicone klime, propisano je i da kapitalni dobici ostvareni prodajom digitalne imovine ne ulaze u poresku osnovicu ukoliko su sredstva od prodaje u istom poreskom periodu ulo?ena u kapital rezidentnog obveznika odnosno investicionog fonda ciji je centar poslovnih i investiconih aktivnosti na teritoriji RS. Medutim, u ovom slucaju nije dozvoljeno prebijanje kapitalnih gubitaka sa kapitalnim dobicima.
Pro?irenje predmeta oporezivanja kapitalnim dobitkom ? investicione jedinice
Najnovijim izmenama Zakona pro?iren je predmet oporezivanja kapitalnim dobitkom i u pogledu investicionih jedinica.
Porezi
? 2018 Grant Thornton Serbia. All rights reserved. 2
Naime, kapitalni dobitak obveznik ostvaruje i prodajom investicione jedinice investicionog fonda. Za razliku od do sada va?eceg pravila, prema kojem su u sistemu oporezivanja bile samo investicione jedinice otkupljene od strane otvorenog investicionog fonda, sada su izvr?ena uskladivanja sa novodonetim propisima iz ove oblasti i poreski tretman ovih prihoda je izjednacen nezavisno od vrste investicionog fonda u kojem obveznik poseduje investicionu jedinicu.
Utvrdivanje nabavne vrednosti nepokretnosti stecene pre 1.1.2004. godine za potrebe utvrdivanja kapitalnog dobitka
Izmenama Zakona je preciziran nacin utvrdivanja nabavne vrednosti nepokretnosti stecene pre 1. januara 2004. godine za potrebe utvrdivanja kapitalnog dobitka, pa je sada i formalno propisano da to bude neotpisana vrednost nepokretnosti na dan 31.decembra 2003. godine (utvrdena u skladu sa tada va?ecim propisima o racunovodstvu) umanjena za amortizaciju utvrdenu u skladu sa Zakonom.
Dakle, ovde se ne radi ni o kakvoj su?tinskoj izmeni Zakona, vec je samo formalno potvrden nacin obracuna koji se i do sada koristio u praksi.
Utvrdivanje novozaposlenih lica za potrebe ostvarivanja prava na poreski podsticaj
Precizira se i nacin utvrdivanja novozaposlenih lica za potrebe ostvarivanja prava na poreski podsticaj iz clana 50a Zakona.
Naime, sada je preciznije uredeno da se novozaposlenim licima ne smatraju lica koja su, pocev od poslednjeg dana poreskog perioda koji prethodi periodu ulaganja, bila zaposlena u posredno ili neposredno povezanom licu u smislu odredbi Zakona kojim se defini?u povezana lica, kao i lica koja nisu neposredno radno anga?ovana kod obveznika.
Ostale izmene koje se ticu investicionih fondova
Zakon je dopunjen sa dve nove odredbe koje se ticu investicionih fondova koji nemaju svojstvo pravnog lica, u cilju izjednacavanja poresko pravnih re?enja ovih fondova sa investicionim fondovima koji imaju svojstvo pravnog lica.
Predvideno je da se preostala neto vrednost imovine investicionog fonda koji nema svojstvo pravnog lica, koja se nakon raspu?tanja tog investicionog fonda raspodeljuje clanovima srazmerno njihovim investicionim jedinicama, u novcu, odnosno nenovcanoj imovini, a koja je iznad nabavne cene tih investicionih jedinica, smatra kapitalnim dobitkom koji se ukljucuje u poresku osnovicu u iznosu od 50% ukupno ostvarenog kapitalnog dobitka.
Pored toga, predvideno je i da se prihod koji nerezidentno pravno lice ostvari po osnovu clanstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, smatra dividendom, i shodno tome oporezuje uobicajeno, porezom po odbitku primenjujuci stopu od 20%, ukoliko medunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drugacije uredeno.
Ukoliko imate dodatnih pitanja ili biste ?eleli da vi?e saznate o na?im uslugama, molimo Vas da nas kontaktirate.
Bice nam zadovoljstvo da se upoznamo i detaljnije prezentujemo na?e usluge i na? tim strucnjaka.
O nama
Grant Thornton u Srbiji pru?a usluge revizije, racunovodstva, finansijskog i poreskog savetovanja. Preko 30 zaposlenih u na?em sedi?tu u Beogradu poseduje bogato znanje i iskustvo da na?im klijentima pru?i istinski drugacije iskustvo.
Nata?a Bucevac-Stojkovic
Senior Manager
T +381 (0)11 404 95 60
E natasa.bucevac@rs.gt.com
Grant Thornton
Kneginje Zorke 2/4, Beograd
T +381 (0)11 404 95 60
E office@rs.gt.com
? 2018 Grant Thornton Serbia. All rights reserved.
?Grant Thornton? refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Grant Thornton International Ltd (GTIL) and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another?s acts or omissions.
grantthornton.rs

Poreske vesti_Decembar 2020/2

Poreske vesti_Decembar 2020-2
Preuzmite PDF [ 201 KB ]