Logo Desktop Logo Mobile

Corporate Social Responsibility

Izveštaj o održivom razvoju će vam dati uvid u interne procese same organizacije, osnovu da komunicirate sa svim organizacionim delovima kompanije, mogućnost poboljšanja odnosa sa postojećim klijentima i stvaranja novih odnosa sa potencijalnim klijentima.

Izveštaj o angažovanju na osnovu koga se pruža uveravanje, koje ne spada u reviziju ili pregled finansijskih informacija, treba da sadrži informacije o životnoj sredini, informacije o socijalnim pitanjima, pitanjima zaposlenih, informacije o ljudskim pravima, sprečenim proneverama i slično.

Izveštaj detaljno opisuje sadašnje i buduće uticaje same organizacije na životnu okolinu, zdravlje i sigurnost, korišćenje voda, zagađenje vazduha i druga pitanja.

Socijalna i pitanja vezana za zaposlene odnose se na jednakost polova, uslove rada, socijalni dijalog, sigurnost na poslu itd.

Izveštaj takođe treba da uključi sve bitne informacije vezane za prevenciju zloupotreba ljudskih prava kao i instrumente u borbi protiv korupcije i prevarnim radnjama.

Revizori i revizorske firme vrše proveru informacija prikazanih u ovako sačinjenim nefinansijskim izveštajima odnosno da su informacije korišćene u izveštajima tačne.

Kontaktirajte nas da saznate više o našim uslugama u oblasti Corporate Social Responsibility.

Corporate Social Responsibility

Danica Kolundžija Cukavac

Saznaj više