Logo Desktop Logo Mobile

Monitoring kvaliteta revizije

Ključna komponenta naše globalne strategije je promovisanje pružanja doslednih i kvalitetnih usluga klijentima širom sveta.

Interna provera kontrole kvaliteta (IQCR)

Na godišnjem nivou sprovodimo internu proveru sistema kontrole kvaliteta u skladu sa usvojenim politikama. Tokom ove provere vršimo inspekciju dizajna i delotvornosti politika i procedura i sistema, kao i kontrolu odabranih završenih projekata revizije.

Cilj ove provere je da se utvrde eventualni nedostaci i da se sprovedu mere za ispravku. Ovo je ključni proces provere kvaliteta našeg rada.

Grant Thornton Audit Review

Snažan proces kontrole kvaliteta je jedan od najefikasnijih načina da klijentima garantujemo pružanje kvalitetne usluge.

Da bi to postigli, svaka firma članica je predmet inspekcije sistema kontrole kvaliteta, koja se sprovodi najmanje jednom u tri godine kroz Grant Thornton Audit Review (GTAR).

GTAR nadgleda usklađenost sa profesionalnim standardima i globalnim politikama revizije. GTAR sprovode nezavisni partneri i menadžeri iz drugih firmi članica, a na čelu tima je globalni lider kontrole kvaliteta u reviziji.

Proces inspekcije čini procena usvojenih politika firme članice i poređenje sa politikama Grant Thorntona. Tim vrši inspekciju finansijskih izveštaja, revizorskih izveštaja, radnih papira i fajlove revizije i intervjuiše partnere i osoblje.

Izveštaj o sistemu kontrole kvaliteta firme članice može dati jednu od sledećih ocena:

  • sistem je adekvatno projektovan i delotvoran (nekvalifikovani izveštaj)
  • sistem je adekvatno projektovan i delotvoran, osim jednog ili više značajnih nedostataka (mišljenje sa rezervom)
  • sistem kontrole kvaliteta ima materijalne slabosti u projektovanju ili delotvornosti (negativan izveštaj).

Ukoliko se tokom GTAR-a identifikuje nedostatak, od firme članice se očekuje da ispravi nedostatak i dokumentuje svoj akcioni plan za rešavanje nedostataka u razumnom vremenskom roku i na kraju dostavi odgovarajuću dokumentaciju. GTAR tim prati sprovođenje aktivnosti za ispravku nedostataka kroz ponovnu posetu ili ocenu na daljinu.

Inspekcija Komore ovlašćenih revizora Srbije

Naš sistem kontrole kvaliteta je predmet provere od strane Komore ovlašćenih revizora Republike Srbije. Ovom proverom Komora proverava da li je sistem kontrole kvaliteta efektivno dizajniran i da li se efikasno primenjuje, kao i kontrolu izabranih projekata revizije.

Detalji o Komori ovlašćenih revizora mogu se pronaći na njihovoj stranici www.kor.rs

Da saznate više o monitoringu kvaliteta revizije, molim vas da pročitate naš izveštaj o transparentnosti.