Logo Desktop Logo Mobile

IPARD Podsticaji

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА ПРОГРАМ ИПАРД II

  1. фебруар до 22. април 2022. године

 

СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ЗА ИСПЛАТУ ПОДСТИЦАЈА ОКВИРНО 11 МИЛ. ЕВРА

 У ТОКУ ТРАЈАЊА ПРОГРАМА ИПАРД II (2017-2022) МОГУЋА ЈЕ НАБАВКА ЈЕДНОГ ТРАКТОРА

 

Корисници – Носиоци ПГ, предузетници и привредна друштва

 

Минимална вредност инвестиције – 5.000 евра

 

Проценат повраћаја – 60%, 65% за млађе од 40 година, 70% за подручја са отежаним условима

 

Предмет – Серијски произведен трактор, који се први пут ставља у уптребу, врсте Т до Т5 или C1 до C5, чија емисија издувних гасова одговара стандарду Stage / Tier V.

 

Снага трактора по секторима:

 

Сектор МЕСА 60 kW за објекат капацитета 4.000 до 20.000 бројлера по турнусу; 70 kW за објекат капацитета 4.000 до 20.000 бројлера по турнусу; 80 kW за објекат капацитета од 20 до 40 говеда, од 100 до 1.000 грла свиња, 150 до 400 оваца или коза; 100 kW од 40 до 1.000 говеда, од 1.000 до 10.000 грла свиња, 400 до 1.000 оваца или коза, 40.000 до 50.000 бројлера по турнусу.

Сектор ЈАЈА 60 kW за објекат капацитета 5.000 до 50.000 кокошака носиља; 70 kW за објекат капацитета од 50.000 до 100.000 кокошака носиља; 100 kW за објекат капацитета од 100.000 до 200.000 кокошака носиља.

Сектор МЛЕКА 80 kW 20 до 50 млечних крава; 100 kW од 50 до 100 млечних крава. Сектор ВОЋА 60 Kw уписане површине под воћем од 2 до 10 ха и садног материјала од 0.5 до 10 ха; 80 kW уписане површине под воћем односно садним материјалом од 10 до 50 ха; 100 kW уписане површине под воћем од 50 до 100 ха.

Сектор ГРОЖЂА 60 Kw уписане површине под воћем од 2 до 10 ха и садног материјала од 0.5 до 10 ха; 80 kW уписане површине под воћем односно садним материјалом од 10 до 50 ха; 100 kW уписане површине под воћем од 50 до 100 ха.

Сектор ПОВРЋА 40 Kw уписане површине под поврћем од 0.5 до 2 ха и садног материјала од 0.5 до 10 ха; 80 kW уписане површине под поврћем од 10 до 30 ха; 100 kW уписане површине под поврћем од 30 до 100 ха.

Сектор ОСТАЛИХ УСЕВА 80 kW уписане површине под осталим усевима од 2 до 20 ха 100 kW уписане површине под осталим усевима од 20 до 50 ха.

 

Документација за одобрење 1. Доказ да нема неизмирених обавеза по основу јавних прихида, пољопривредних кредита и подстицаја 2. Да има одговарајућу стручну спрему (високу спрему, средњу спрему пољпривредне или ветеринарске струке, другу средњу спрему уз похађање 50 сати обуке или уговор о раду на пословима пољопивреде) 3. Да је власник парцеле/објекта за место контроле или да има дугорочни уговор/уговор о коришћењу за место контроле 4. Извештај о пословању / порески биланс

 

Документација за рангирање 1. Доказ о органској производњи 2. Доказ о чланству у задрузи

 

Одбацивање захтева без разматрања – Уколико није достављен уредно попуњен Захтев, уредне понуде за набавку, Пословни план и Попис покретне и непокретне имовине на 31.12.2021.

 

Решење о одбрењу – Добија се након спорведене административне и контроле на лицу места.

 

Авансна исплата до 50% подстицаја – По добијању Решења о одбрењу по основу поднетог захтева и банкарске гаранције могућа је авансна исплата до 50% подстицаја.

 

Измена решења о одбрењу – У току реализације инвестиције могућа је измена Решења о одбрењу

 

Захтев за коначну исплату – Подноси се након реализације инвестиције; могуће је поднети само један Захтев за исплату.

 

Документација за коначну исплату – Рачуни, отпремнице; доказ о извршеном плаћању; гарантни лист; ЈЦИ за увезене тракторе ако је сам корисник извршио увоз;  сертификат о пореклу – ЕУР 1; уверење о кретању робе; изјаву произвођача о домаћем пореклу робе изузев ако је вредност испод прага за коришћење; доказе о измиреним доспелим обавезама; доказ да за ту инвестицију не користе друге подстицаје издата од стране локалне самоуправе и надлежног органа ЕУ; акте надлежних органа о испуњености услова из области заштите животне средине, заштите биља, добробити животиња (све зависно од сектора); саобраћајну дозволу на име подносиоца захтева; доказ о завршеној обуци ако је било потребе за обуком; изјаву добављача да је испоручени трактор нов и да испуњава нормативе и стандарде везно за издувне гасове; картице некретнина постројења и опреме.

 

 

ПРОГРАМ ЗА КОНКУРЕНТНУ ПОЉОПРИВЕДУ

ПРИЈАВА до 23. фебруара 2022. године.

СЕКТОРИ – МЛЕКО, МЕСО, ПЧЕЛАРСТВО и АКВАКУЛТУРА

ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ СА ПОРЕЗОМ од 20.000 – до 50.000 евра.

Структура финансирања 50% бесповратна средства 40% банка – 10% сопствена средства

ДОЗВОЉЕНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ – Изградња – Набавка нове опреме укључујући трактор до 80 kW за секторе млека и меса – Обновљиви извори енергије

ФАЗЕ ПОСТУПКА – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  1. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА – прилажу се: Пријава, Уверења о измиреним обавезама, подаци из Катастра – само за изградњу, Тријажа еколошко – социолошких стандарда, Документа за бодовање, Изјаве.
  2. ОДОБРЕЊЕ ПРОЈЕКТА – прилажу се: Захтев за одобрење, Пословни план, Образац за тријажу еколошких и социолошких стандарда, Грађевинска документа само за инвестиције у изградњу, Писма о намерама са пословном банком, Доказ о обезбеђеним сопственим средставима, Изјаве.
  3. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈЕ – прилажу се: Уговор са Управом, Уговор са Банком, Доказ о обезбеђењу 100% средстава, Документа о набавци.
  4. ИСПЛАТА – прилажу се: Захтев, Рачун, Уговор, Отпремница, Гарантни лист, Записник о пријему, Налог за исплату, Саобраћајна дозвола. Исплата је могућа у једној или више фаза.
  5. ИЗВЕШТАВАЊЕ – прилажу се: Извештаји у току реализације, Финални извештај након реализације, Доказ о пословној вези са агрегатом.

Прва фаза се завршава објављивањем ранг-листе. Место на ранг-листи зависи од броја бодова. Подносиоци који имају довољан број бодова (оквирно 50) добијају Решење о остваривању права на коришћење. Након добијања тог решења подносилац је обавезан да у року од 40 дана поднесе документацију за Другу фазу. Уколико је документација уредна и постоји позитиван извештај о обављеној административној и контроли на лицу места, Управа доноси Решење о одобрењу након чега се потписује Уговор са Министарством, Уговор са пословном банком и приступа реализацији инвестиције. Уговором са Министраством регулше се отварање наменског рачуна, уплата 100% средстава, документацја за спровођење набавке, рок за реализацију инвестиције и поступак извештавања.

ФАЗЕ КОНТРОЛЕ – Прва контрола (административна и на лицу места) у Фази одобрења; Друга контрола – Минимум једном у периоду од 5 година од исплате

Структура финансирања 50% бесповратна средства 40% банка – 10% сопствена средства

Цена наше услуге се плаћа за сваку фазу посебно. ЦЕНА ЗА ПРВУ ФАЗУ 1% – ЗА ДРУГУ 3% – ЗА TРЕЋУ И ЧЕТВРТУ 1% од вредности инвестиције. Индикативна понуда у прилогу

Grant Thornton Вам нуди услуге саветовања како доћи до потребних средстава

Контакт

Јелена Петковић

E jelena.petkovic@rs.gt.com  

T +381 63 862 19 30

Милош Бекчић

E milos.bekcic@rs.gt.com

T + 381 62 802 06 27