Logo Desktop Logo Mobile

Poreske vesti: April 1/2018

Usvojene izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost

Narodna Skupština Republike Srbije je dana 19.04.2018. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je objavljen u Službenom Glasniku RS br.30 od 20. aprila 2018. godine.

Zakon se primenjuje od 1. jula 2018. godine, izuzev odredbi koje se tču refakcije PDV-a stranom obvezniku, koje će se primenjivati od 1. januara 2019. godine.

Najznačajnije izmene su sumirane u narednim redovima.

Izdavanje računa kao momenat nastanka poreske obaveze

Dosadašnjim zakonskim rešenjem bio je propisan jedan izuzetak od opšteg pravila da se račun izdaje nakon izvršenog prometa odnosno naplate avansnih sredstava. Ovaj izuzetak se odnosio na usluge prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava i prava intelektualne svojine, za koje poreska obaveza nastaje danom izdavanja računa, ukoliko se to desi pre prometa odnosno naplate avansa.

Najnovijim izmenama omogućeno je da se izdavanje računa smatra momentom nastanka poreske obaveze i za usluge neposredno povezane sa uslugama prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava kao i prava intelektiualne svojine, ukoliko ih pruža isto lice i ukoliko se račun izda pre izvršenog prometa odnosno plaćanja.

Primena posebne stope za promet i uvoz dopunske krmne smeše

Od 1. jula 2018. godine, posebna stopa PDV primenjivaće se i na promet i uvoz dopunske krmne smeše, a ne samo kompletne krmne smeše kako je to bilo omogućeno dosadašnjom odredbom zakona.

Novo poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza

Propisano je novo poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza. Naime, počev od 1. jula 2018. godine, PDV se neće plaćati na promet dobara koja se unose u slobodnu zonu, prevozne i druge usluge povezane sa tim unosom, kao i za promet dobara u slobodnoj zoni koji se vrši stranom licu koje ima zaključen ugovor sa PDV obveznikom – korisnikom slobodne zone, da ta dobra ugradi u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo.

Promena uslova za refakciju PDV-a stranom obvezniku

Članom 53. Zakona definisani su uslovi pod kojima strani obveznik može da stekne pravo na refakciju PDV-a, za dobra i usluge nabavljene u Republici Srbiji. Ovo pravo do sada nisu mogli ostvariti strani obveznici koji vrše promet na teritoriji Republike Srbije, ukoliko se ne evidentiraju u sistem PDV-a, što bi dodatno poskupelo njihovo poslovanje.

Najnovijim izmenama omogućena je refakcija PDV-a stranim obveznicima koji nisu registrovani za PDV u Srbiji, čak i ako vrše promet na teritoriji Republike Srbije, pod uslovom da se promet vrši licima koja su PDV obveznici i koji bi kao poreski dužnici imali obavezu obračuna PDV-a.

Ova izmena primenjivaće se od 1. januara 2019. godine.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili biste želeli da više saznate o našim uslugama, molimo Vas da nas kontaktirate.

Preuzmi vesti

Poreske vesti_April 2018-1
Preuzmite PDF [ 180 KB ]