Logo Desktop Logo Mobile

Poreske Vesti Decembar 2019/1

Poreske vesti
Decembar 2019/1
Usvojene izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica
Narodna Skupština Republike Srbije je dana 6. decembra 2019. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je objavljen u Službenom Glasniku RS br. 86 od 6. decembra 2019. godine.
Zakon je stupio na snagu 14. decembra 2019. godine, a primenjuje se počev od obračuna poreza na dobit za poreski period koji počinje u 2020. godini, sa izuzetkom pojedinih odredbi kojima se vrši usaglašavanje sa Zakonom o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskom francima.
U narednim redovima dajemo pregled najznačajnijih izmena i dopuna zakona.
Usklađivanje sa Zakonom o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima
Izmene Zakona ovde idu u dva pravca i odnose se na banke:
• Na teret rashoda banke priznaje se iznos umanjenja duga u visini utvrđenoj u skladu sa zakonom kojim je uređena konverzija stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima. Suština izmene je da se celokupan rashod banke po ovom osnovu smatra poreski priznatim, a što inače ne bi bio slučaj primenom opštih uslova za priznavanje rashoda.
Ovo je jedina izmena koja se primenjuje već od sastavljanja poreskog bilansa za poreski period koji počinje u 2019. godini.
• Banka ima pravo i na poreski kredit u iznosu od 2% preostalog duga, a koji čini iznos glavnice na dan konverzije uvećan za iznos dospele a nenaplaćene redovne kamate na dan konverzije.
Ovako priznati poreski kredit koristi se u dva uzastopna poreska perioda, u iznosu od 50% obračunatog poreskog kredita. Neiskorišćeni iznos može se preneti na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od 10 godina.
Poreske olakšice za investicione fondove
Najnovijim izmenama Zakona, rezidentni obveznici osnovani u skladu sa propisima kojima se uređuju investicioni fondovi oslobođeni su od poreza na dobit po osnovu prihoda koji ostvare od prodaje imovine nabrojane u članu 27. stav 1 Zakona, i to na sledeći način:
− Prihod koji ostvari ovaj obveznik po osnovu otuđenja imovine iz člana 27. stav 1. Zakona (nepokretnosti, udeli i hartije od vrednosti, prava intelektualne svojine i investicione jedinice) ne ulazi u poresku osnovicu;
− Ovi obveznici ne utvrđuju kapitalni dobitak / gubitak u skladu sa ovim Zakonom.
Proširenje prava na poreski kredit
Pravo na korišćenje poreskog kredita po osnovu poreza po odbitku plaćenog u drugoj državi najnovijim izmenama se proširuje i na prihod od usluga.
Poreski kredit se priznaje u visini poreza plaćenog u toj drugoj državi, ali najviše od iznosa koji bi se dobio primenom stope od 15% na osnovicu koju čini 40% ostvarenog prihoda od usluga.
Ova izmena prvenstveno ima značaj kada rezidentni obveznik prihode od usluga ostvaruje u zemljama sa kojima Republika Srbija nema potpisane Ugovore o sprečavanju dvostrukog oporezivanja. U suprotnom, a pre svega kada su ispunjeni predviđeni uslovi za primenu odredbi ovih ugovora, ove izmene nemaju veliki značaj budući da je većinom ugovora kada su u pitanju prihodi od usluga isključivo pravo oporezivanja dato državi rezidentnosti primaoca prihoda.
Preciziranje načina primene poreskog podsticaja propisanog u članu 50a Zakona
Precizirana je odredba kojom je predviđeno da se poreski podsticaj za ulaganja u osnovna sredstva propisan članom 50a Zakona, koristi počev od prve godine u kojoj obveznik ostvari dobit (a ne oporezivu dobit kako je to do sada bilo
Porezi
© 2018 Grant Thornton Serbia. All rights reserved. 2
propisano). Dakle, posmatra se dobit iskazana u poreskom bilansu, pre umanjenja za poreske gubitke i uvećanja za eventualne kapitalne dobitke.
Dostavljanje godišnjeg izveštaja o kontrolisanim transakcijama unutar međunarodne grupe povezanih lica (tzv. Country by Country Report)
Ovo je jedna od najznačajnijih izmena Zakona koja je posledica usklađivanja sa minimalnim standardima BEPS Akcionog plana 13 na koji se obavezala Republika Srbija nakon ratifikacije Multilateralnog ugovora, a koji se odnose na pripremu dokumentacije o transfernim cenama.
Obavezu dostavljanja godišnjeg izveštaja nadležnom poreskom organu imaće samo poreski rezident koji je krajnje matično pravno lice međunarodne grupe povezanih pravnih lica, i to u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se sastavlja poreski bilans.
Zakon takođe definiše i šta se smatra međunarodnom grupom pravnih lica i krajnjim matičnim pravnim licem u smislu primene ove odredbe Zakona.
Međunarodna grupa povezanih pravnih lica je grupa lica koja su međusobno povezana po osnovu vlasništva ili kontrole u smislu MRS odnosno MSFI i čiji je ukupni konsolidovani prihod, iskazan u konsolidovanim finansijskim izveštajima za period koji prethodi periodu za koji postoji obaveza izveštavanja, najmanje 750 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan usvajanja finansijskih izveštaja.
Pored toga, potrebno je i da:
• Bar jedno lice u grupi ima obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa MRS odnosno MSFI, ili bi tu obavezu imalo kada bi se akcijama tog lica trgovalo na regulisanom tržištu,
• Članice grupe podležu oporezivanju u najmanje dve poreske jurisdikcije (uključujući i stalnu poslovnu jedinicu).
Krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe smatra se pravno lice koje je članica te međunarodne grupe i koja:
– Neposredno ili posredno ima vlasništvo ili kontrolu nad bar jednim pravnim licem iz grupe, koja stvara obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja, odnosno koje bi imalo tu obavezu kada bi se akcijama tog lica trgovalo na regulisanom tržištu, i
– Da ne postoji drugo pravno lice unutar međunarodne grupe koje posredno ili neposredno ima vlasništvo ili kontrolu nad tim licem.
Očekuje se donošenje podzakonskog akta koji će dodatno urediti sadržaj i način pripreme ovog godišnjeg izveštaja, kao i podatke koje on treba da sadrži, a što će biti obaveza počev od sastavljanja poreskog bilansa za poreski period koji počinje u 2020. godini.
Ukoliko imate dodatnih pitanja ili biste želeli da više saznate o našim uslugama, molimo Vas da nas kontaktirate.
Biće nam zadovoljstvo da se upoznamo i detaljnije prezentujemo naše usluge i naš tim stručnjaka.
O nama
Grant Thornton u Srbiji pruža usluge revizije, računovodstva, finansijskog i poreskog savetovanja. Preko 30 zaposlenih u našem sedištu u Beogradu poseduje bogato znanje i iskustvo da našim klijentima pruži istinski drugačije iskustvo.
Nataša Bučevac-Stojković
Senior Manager
T +381 (0)11 404 95 60
E natasa.bucevac@rs.gt.com
Grant Thornton
Kneginje Zorke 2/4, Beograd
T +381 (0)11 404 95 60
E office@rs.gt.com
© 2018 Grant Thornton Serbia. All rights reserved.
‘Grant Thornton’ refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Grant Thornton International Ltd (GTIL) and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions.
grantthornton.rs

Poreske vesti_Decembar 2019-1

Poreske vesti_Decembar 2019-1
Preuzmite PDF [ 205 KB ]