Logo Desktop Logo Mobile

Poreske Vesti Decembar 2019/2

Poreske vesti
Decembar 2019/2
Usvojene izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu
Narodna Skupština Republike Srbije je dana 6. decembra 2019. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je objavljen u Službenom Glasniku RS br. 86 od 6. decembra 2019. godine.
Zakon stupa na snagu 1. januara 2020. godine, a najznačajnije izmene i dopune navedene su u daljem tekstu.
Dopuna odredbe o poreskoj osnovici
Dopunom Zakona izvršeno je preciziranje postojećeg člana 7. Zakona, koji propisuje da osnovicu poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige i čiju vrednost iskazuje po fer vrednosti u skladu sa MRS i MSFI čini fer vrednost iskazana na poslednji dan poslovne godine obveznika, u tekućoj godini. Dakle, da bi fer vrednost bila ujedno i poreska osnovica za svrhe utvrđivanja poreza na imovinu, potrebno je da vrednost nepokretnosti u poslovnim knjigama obveznika bude iskazana po fer vrednosti u skladu sa MRS odnosno MSFI, na poslednji dan poslovne godine obveznika u godini koja prethodi poreskoj godini.
U tom smislu, Zakon je dopunjen odredbom koja pojašnjava da fer vrednost utvrđena u skladu sa MRS i MSFI neće činiti poresku osnovicu za porez na imovinu za poresku godinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige u slučajevima kada:
• Obveznik koji vodi poslovne knjige vrednost nepokretnosti u poslovnim knjigama iskazuje po fer vrednosti počev od poreske godine, ili
• Obveznik koji vodi poslovne knjige je počev od poreske godine vrednost nepokretnosti u poslovnim knjigama prestao da iskazuje po fer vrednosti.
U oba pomenuta slučaja je predviđeno da se poreska osnovica utvrđuje primenom elemenata korisne površine i prosečne cene po m2 odgovarajuće nepokretnosti, izuzev u slučajevima propisanim Zakonom.
Poreska oslobođenja
Prema dosadašnjoj još uvek važećoj odredbi člana 12. Zakona, propisano je poresko oslobođenje za porez na imovinu za objekte obveznika poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede i šumarstva, kao i obveznika kojem je poljoprivreda pretežna delatnost, a koji su namenjeni i koriste se isključivo za poljoprivrednu proizvodnju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište.
Budući da je izmenom Zakona o poljoprivrednom zemljištu nastala pravna praznina u pogledu toga koji su to objekti koji su namenjeni za poljoprivrednu proizvodnju odnosno za koje se može koristiti ovo poresko oslobođenje, Zakon je dopunjen spiskom ovih objekata, a to su:
− objekti za smeštaj mehanizacije za poljoprivredu,
− objekti za smeštaj repromaterijala,
− objekti za smeštaj i čuvanje gotovih poljoprivrednih proizvoda,
− staje za gajenje stoke,
− objekti za potrebe gajenja i prikazivanje starih autohtonih sorti biljnih kultura i rasa domaćih životinja,
− objekti za gajenje pečuraka, puževa i riba.
Podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu
Izmenama Zakona uvedena je novina da se poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ne podnosi u slučaju kada poreskom obvezniku koji ne vodi poslovne knjige, po osnovu isprave javnog beležnika, poreska obaveza nastaje ili prestaje danom izvršenja radnje odnosno danom pravosnažnosti odluke.
Porezi
© 2018 Grant Thornton Serbia. All rights reserved. 2
U tim slučajevima, javni beležnik je dužan da ispravu koju je sastavio, overio ili potpisao, odnosno pravosnažnu odluku koju je doneo, po službenoj dužnosti u roku od 24 sata od dana pravosnažnosti dostavi republičkom organu nadležnom za poslove katastra odnosno nadležnom organu jedinice lokalne samouprave. Takođe, uz ovu ispravu, javni beležnik dužan je da nadležnim organima dostavi i drugu dokumentaciju i izjašnjenja poreskog obveznika, propisanu članom 33b Zakona.
Istekom roka od 24 časa smatraće se da je nadležni organ jedinice lokalne samouprave saznao za nastanak odnosno prestanak poreske obaveze, kao i da je primio sve potrebne podatke i dokaze za koje je propisana obaveza dostavljanja.
U slučaju da poreski obveznik nije javnom beležniku dostavio sva propisana izjašnjenja i dokaze od značaja za utvrđivanje poreske obaveze odnosno za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje, poreski obveznik je dužan da te podatke dostavi nadležnom organu jedinice lokalne samouprave u roku od 30 dana od isteka 24 sata od izvršenja radnje odnosno pravosnažnosti odluke, ili na zahtev tog organa u ostavljenom roku.
Konačno, ukoliko obveznik ni u ostavljenom roku ne dostavi propisane podatke i dokaze, smatraće se da njima ne raspolaže, a poreska obaveza će biti utvrđena na osnovu podataka i dokaza kojima raspolaže nadležni organ jedinice lokalne samouprave.
Međutim, izmenama Zakona propisan je slučaj kada je obveznik koji ne vodi poslovne knjige od 1. januara 2020. godine ipak dužan da podnese poresku prijavu. Naime, ukoliko dođe do promene na imovini, za koju je poreska prijava podneta pre ovih izmena Zakona odnosno za koju nije postojala obaveza podnošenja prijave, a koja je od uticaja na visinu poreske obaveze i koja nije sadržana u poreskoj prijavi ili u podacima koje je javni beležnik dostavio nadležnom organu, poreski obveznik koji ne vodi poslovne knjige dužan je da podnese poresku prijavu u kojoj će prijaviti nastalu promenu.
Ukoliko imate dodatnih pitanja ili biste želeli da više saznate o našim uslugama, molimo Vas da nas kontaktirate.
Biće nam zadovoljstvo da se upoznamo i detaljnije prezentujemo naše usluge i naš tim stručnjaka.
O nama
Grant Thornton u Srbiji pruža usluge revizije, računovodstva, finansijskog i poreskog savetovanja. Preko 30 zaposlenih u našem sedištu u Beogradu poseduje bogato znanje i iskustvo da našim klijentima pruži istinski drugačije iskustvo.
Nataša Bučevac-Stojković
Senior Manager
T +381 (0)11 404 95 60
E natasa.bucevac@rs.gt.com
Grant Thornton
Kneginje Zorke 2/4, Beograd
T +381 (0)11 404 95 60
E office@rs.gt.com
© 2018 Grant Thornton Serbia. All rights reserved.
‘Grant Thornton’ refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Grant Thornton International Ltd (GTIL) and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions.
grantthornton.rs

Poreske Vesti Decembar 2019/2

Poreske vesti_Decembar 2019-2
Preuzmite PDF [ 200 KB ]