Logo Desktop Logo Mobile

Poreske vesti Decembar 2020/4

Poreske vesti – Usvojene izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu

Decembar 2020-4
Narodna Skup?tina Republike Srbije je dana 26. novembra 2020. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je objavljen u Slu?benom Glasniku RS br. 144 od 27. novembra 2020. godine.
Zakon je stupio na snagu 1. januara 2021. godine, od kada pocinje primena najveceg broja izmena.
Pregled najva?nijih izmena i dopuna Zakona dat je u nastavku:
Poreski obveznik
Od 1. januara 2021. godine, pored fizickih i pravnih lica obveznici poreza na imovinu su i otvoreni investicioni fondovi, odnosno alternativni investicioni fondovi koji nemaju svojstvo pravnog lica, ukoliko su upisani u odgovarajuci registar u skladu sa zakonom.
Takode, precizirano je da u slucaju kada je predmet oporezivanja pravo svojine ili kori?cenja na zemlji?tu povr?ine preko 10 ari i kada su na tom zemlji?tu vi?e lica obveznici poreza na imovinu, obveznik je svako od tih lica srazmerno svom udelu u odnosu na ukupnu povr?inu zemlji?ta, pa i kada je srazmerna povr?ina udela pojedinog obveznika manja od 10 ari.
Elementi za utvrdivanje poreske osnovice
Izmenjene su i odredene zakonske odredbe u pogledu razvrstavanja nepokretnosti u grupe, kao i utvrdivanja prosecnih cena nepokretnosti od strane jedinice lokalne samouprave.
U cilju lak?eg razvrstavanja nepokretnosti, Zakon sada detaljno defini?e i precizira svaku od grupa nepokretnosti za potrebe utvrdivanja poreske osnovice. Kao najva?nije izmene u ovom delu izdvajaju se sledece:
? Pomocni objekti su sada razvrstani u istu grupu sa gara?ama i gara?nim mestima za svrhu utvrdivanja poreske osnovice,
? Grupa poslovnih zgrada i drugih objekata koji slu?e obavljanju delatnosti obuhvata izmedu ostalog i:
– Stan odnosno kucu za stanovanje koji je u celini ili prete?nom delu kategorisan za obavljanje delatnosti ili se u njemu obavlja registrovana delatnost,
– Gara?u sa vi?e gara?nih mesta (boksova) namenjenih za obavljanje uslu?ne delatnosti parkirali?ta vozila, vazduhoplova ili plovila.
Kod utvrdivanja prosecnih cena nepokretnosti u zonama od strane jedinice lokalne samouprave propisana su neka nova pravila, koja ce se primenjivati pocev od utvrdivanja poreza na imovinu za 2022. godinu:
– Produ?en je propisani period kod utvrdivanja prosecnih cena nepokretnosti u zoni sa 9 na 12 meseci (1. oktobar prethodne ? 30. septembar tekuce godine),
Porezi
? 2018 Grant Thornton Serbia. All rights reserved. 2
– Prosecnom cenom nepokretnosti u najopremljenijoj zoni, kada u propisanom periodu nije bio prometa, smatra se prosecna cena odgovarajucih nepokretnosti koja je najvi?a u granicnoj zoni,
– Prosecnom cenom nepokretnosti u najneopremljenijoj zoni, kada u propisanom periodu nije bio prometa, smatra se prosecna cena odgovarajucih nepokretnosti koja je najni?a u granicnoj zoni.
Poreska osnovica
Izmenama Zakona preciziran je i dodatno poja?njen nacin utvrdivanja poreske osnovice u pojedinim slucajevima.
Propisano je ?ta se smatra proizvodnim pogonima preradivacke industrije, kao i da poresku osnovicu za ove objekte i dalje cini vrednost iskazana u poslovnim knjigama na poslednji dan poslovne godine obveznika, pod uslovom da se ovi objekti koriste za obavljanje te delatnosti (iz preradivacke industrije), a ne bilo koje delatnosti kako je do sada bilo propisano.
Izmenama Zakona se propisuje da u slucaju da se poreska osnovica za objekte iz clana 7. stav 4 Zakona utvrduje za ranije godine (npr. u slucaju poreske kontrole), pri cemu vrednost zemlji?ta i objekta nije zasebno iskazana u poslovnim knjigama obveznika, vrednost objekta cini gradevinska vrednost procenjena na poslednji dan poslovne godine koja prethodi godini za koju se utvrduje porez.
Takode, vrednost objekta kao jedinstvene celine (koji delom cini objekat iz clana 7. stav 4 Zakona), utvrduje se kao zbir vrednosti procentualne zastupljenosti tog dela u ukupnoj korisnoj povr?ini objekta i vrednosti preostalog dela objekta, koje se utvrduju u skladu sa ovim Zakonom.
Precizirano je da se u smislu odredbe koja propisuje objekte kod kojih poresku osnovicu uvek cini knjigovodstvena vrednost, infrastrukturnim objektima ne smatraju se zgrade i drugi objekti visokogradnje.
Dopunjena je odredba koja propisuje slucajeve kada poresku osnovicu za sve nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige cini knjigovodstvena vrednost. Pocev od 2021. godine, to ce se desiti i u slucajevima:

– kada jedinica lokalne samouprave do 30. novembra tekuce godine ne objavi akt o zonama i najopremljenijoj zoni,
– kada jedinica lokalne samouprave do 30. novembra tekuce godine ne objavi akt o prosecnim cenama odgovarajucih nepokretnosti,
– kad u zoni i granicnim zonama nije bilo prometa nepokretnosti u propisanom periodu, a u najopremljenijoj zoni ne postoji odgovarajuca vrsta nepokretnosti.
Stope poreza na imovinu
Izmenama Zakona propisano je i par novina u pogledu utvrdivanja stope poreza na imovinu:
? Visinu poreske stope utvrduje skup?tina jedinice lokalne samouprave odlukom;
? Poreske stope za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige kao i za zemlji?te obveznika koji ne vodi poslovne knjige su proporcionalne i utvrduju se u istoj visini za sve vrste nepokretnosti i sve zone iste jedinice lokalne samouprave (kod obveznika koji vodi poslovne knjige), odnosno za sve vrste zemlji?ta i sve zone iste jedinice lokalne samouprave (kod obveznika koji ne vodi poslovne knjige).
Poreski kredit
Propisan je dodatni uslov za ostvarivanje poreskog kredita za stan odnosno kucu u kojoj obveznik stanuje, a to je da je obveznik prijavio prebivali?te u toj kuci / stanu.
Takode, ako su za istu kucu / stan ispunjeni uslovi za poreski kredit po vi?e osnova, umanjenje ce se izvr?iti samo po jednom osnovu, i to onom koji je najpovoljniji za obveznika.
Poreska oslobodenja
Pro?ireno je poresko oslobodenje za objekte koji su namenjeni i koriste se iskljucivo za primarnu poljoprivrednu proizvodnju obveznika koji ne vodi poslovne knjige, tako ?to ce ga od sada koristiti i lica koja nisu obveznici poreza na dohodak gradana po osnovu poljoprivrede i ?umarstva.
? 2018 Grant Thornton Serbia. All rights reserved. 3
Pro?ireno je poresko oslobodenje za porez na imovinu za povr?inu zemlji?ta pod objektom za koji se porez ne placa, tako ?to je ukinut uslov da ta nepokretnost nije trajno data drugim licima radi ostvarivanja prihoda. Medutim, ovo oslobodenje se ne primenjuje ukoliko se radi o skladi?nim i stovari?nim objektima ili drugim objektima propisanim Zakonom, kao i ako vrednost zemlji?ta i objekta obveznik nije iskazao zasebno u svojim poslovnim knjigama.
Ostaje i dalje na snazi odredba da je povr?ina zemlji?ta manja od 10 ari oslobodena poreza na imovinu. Medutim, najnovijim izmenama je precizirano da u slucaju da su vi?e lica obveznici poreza na imovinu na istom zemlji?tu vecem od 10 ari, svako od tih lica ce biti poreski obveznik srazmerno svom udelu u ukupnoj povr?ini, pa cak i u slucaju da je srazmerna povr?ina udela pojedinacnog obveznika manja od 10 ari.
Utvrdivanje poreza na imovinu
Propisano je da se porez na imovinu utvrduje za kalendrsku godinu, primenom odredaba tog Zakona, odluke skup?tine jedinice lokalne samouprave na cijoj teritoriji se imovina nalazi, kao i akata jedinice lokalne samouprave donetih na osnovu ovla?cenja iz tog Zakona, koji va?e na dan 1. januara poreske godine.
Shodno tome, porez na imovinu utvrdivace se u skladu sa izmenama Zakona pocev za 2021. godinu, i to primenom odluka i akata jedinica lokalne samouprave koje su objavljene do 30. novembra 2020. godine, ili ranije ukoliko njihova primena nije ogranicena zakljucno sa 2020. godinom.
Izmene u oblasti poreza na prenos apsolutnih prava
? Predmet oporezivanja pro?iren je i na digitalnu imovinu;
? Obveznici poreza na naslede i poklon su i otvoreni i alternativni investicioni fond koji nema svojstvo pravnog lica a upisan je u registar nadle?nog organa u skladu sa Zakonom;
? Od 1. januara 2021. godine, poreska prijava za porez na naslede i poklon ciji je predmet nepokrentost, podnosi se nadle?nom poreskom organu prema mestu nepokretnosti;
? Od 1. januara 2022. godine, nadle?nost za utvrdivanje, kontrolu i naplatu poreza na naslede i poklon prenosi se sa poreske uprave na jedinice lokalne samouprave;
? Precizirani su uslovi za ostvarivanje poreskog oslobodenja za naslednika odnosno poklonoprimca specijalnih putnickih vozila za obuku kandidata za vozace, taksi vozila i ?rent a car? vozila;
? Ukoliko je postupak utvrdivanja poreza zapocet po propisima koji su bili na snazi do pocetka primene izmena Zakona, poreska obaveza ce se utvrditi primenom odredbi zakona koji je va?io u momentu nastanka poreske obaveze. Takode, ukoliko poreski obveznik nije podneo poresku prijavu pa je shodno tome poreska obaveza nastala danom saznanja poreskog organa i to nakon 1. januara 2021., porez ce biti utvrdenom primenom odredbi zakona koji je va?io u momentu kada bi poreska obaveza nastala da je prijavljena u propisnom roku;
Izmene u oblasti poreza na poklon i naslede
? Precizirani su uslovi za ostvarivanje poreskog oslobodenja za prenos uz naknadu specijalnih putnickih vozila za obuku kandidata za vozace, taksi vozila i ?rent a car? vozila;
? Precizirano je da uslovi za ostvarivanje prava na poresko oslobodenje po osnovu kupovine prvog stana moraju biti ispunjeni na dan zakljucivanja ugovora ili drugog akta na osnovu kog se obavlja kupovina;
? Od 1. januara 2022. godine, nadle?nost za utvrdivanje, kontrolu i naplatu poreza na prenos apsolutnih prava prenosi se sa poreske uprave na jedinice lokalne samouprave;
? Ukoliko je postupak utvrdivanja poreza na prenos apsolutnih prava zapocet po propisima koji su bili na snazi do pocetka primene izmena Zakona, poreska obaveza ce se utvrditi primenom odredbi zakona koji je va?io u momentu nastanka poreske obaveze. Takode, ukoliko poreski obveznik nije podneo poresku prijavu pa je shodno tome poreska obaveza nastala danom saznanja poreskog organa i to nakon 1. januara 2021., porez ce biti utvrdenom primenom odredbi zakona koji je va?io u momentu kada bi poreska obaveza nastala da je prijalvjena u propisnom roku.
? 2018 Grant Thornton Serbia. All rights reserved. 4
Ukoliko imate dodatnih pitanja ili biste ?eleli da vi?e saznate o na?im uslugama, molimo Vas da nas kontaktirate.
Bice nam zadovoljstvo da se upoznamo i detaljnije prezentujemo na?e usluge i na? tim strucnjaka.
O nama
Grant Thornton u Srbiji pru?a usluge revizije, racunovodstva, finansijskog i poreskog savetovanja. Preko 30 zaposlenih u na?em sedi?tu u Beogradu poseduje bogato znanje i iskustvo da na?im klijentima pru?i istinski drugacije iskustvo.
Nata?a Bucevac-Stojkovic
Senior Manager
T +381 (0)11 404 95 60
E natasa.bucevac@rs.gt.com
Grant Thornton
Kneginje Zorke 2/4, Beograd
T +381 (0)11 404 95 60
E office@rs.gt.com
? 2018 Grant Thornton Serbia. All rights reserved.
?Grant Thornton? refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Grant Thornton International Ltd (GTIL) and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another?s acts or omissions.
grantthornton.rs

Poreske vesti_Decembar 2020-4

Poreske vesti_Decembar 2020-4
Preuzmite PDF [ 194 KB ]