Logo Desktop Logo Mobile

Poreske vesti: Jul 2019 /2

Donet je Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje za primanja zaposlenih po osnovu sticanja sopstvenih akcija

Dana 12. jula 2019. godine ministar finansija doneo je Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje za zaposlenog po osnovu sopstvenih akcija koje stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni.
Pravilnik stupa na snagu 20. jula 2019. godine.
Ovim Pravilnikom su bliže propisani uslovi koje je potrebno ispuniti za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje za primanja zaposlenih po osnovu sopstvenih akcija, kao i dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost propisanih uslova.
Pod sopstvenim akcijama se ovde podrazumevaju kako sopstvene akcije, opcije na sopstvene akcije i sopstveni udeli poslodavca, tako i akcije, opcije na akcije i udeli sa poslodavcem povezanog lica sa sedištem u Srbiji ili inostranstvu.
Uslovi za ostvarivanje poreskog oslobođenja
Pravilnikom je propisano da poresko oslobođenje za primanja po osnovu sopstvenih akcija stečenih bez naknade ili po povlašćenoj ceni od poslodavca ili s poslodavcem povezanog lica, zaposleni može da ostvari pod sledećim uslovima:
1) Da su osnov, način i uslovi sticanja sopstvenih akcija uređeni opštim aktom, ugovorom o radu odnosno drugim aktom/dokumentom poslodavca ili s poslodavcem povezanog lica (npr. planom nagrađivanja grupe i sl.),
2) Da datum sticanja prava raspolaganja na sopstvenim akcijama, kao i elementi koji ih kvalitativno i kvantitativno opredeljuju, mogu iz dokumentacije sa sigurnošću da se utvrde,
3) Da zaposleni nije otuđio stečene sopstvene akcije u roku od dve godine od dana sticanja prava raspolaganja na njima,
4) Da zaposlenom nije prestao radni odnos kod poslodavca pre isteka dve godine od dana sticanja prava raspolaganja na sopstvenim akcijama,
5) Da poslodavac ili s poslodavcem povezano lice nisu otkupili sopstvene akcije od zaposlenog.
Dokazi o ispunjenosti propisanih uslova
Ispunjenost uslova zabrane otuđenja akcija u roku od 2 godine dokazuje se potpisanom izjavom zaposlenog datom pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, kao i odgovarajućim dokumentom iz elektronske baze podataka u Centralnom registru ili drugog nadležnog registra.
Ispunjenost uslova zabrane prestanka radnog odnosa u roku od dve godine dokazuje se ugovorom o radu zaposlenog i odgovarajućim dokumentom Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja odnosno od druge nadležne organizacije.

Porezi

© 2018 Grant Thornton Serbia. All rights reserved. 2
Ispunjenost uslova o zabrani otkupa sopstvenih akcija od strane poslodavca dokazuje se potpisanom izjavom zakonskog zastupnika datom pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, odnosno potpisanom izjavom zaposlenog u slučaju samooporezivanja.
Pribavljanje i dostavljanje dokaza
Pravilnik precizira i način pribavljanja i dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje, i to:
▪ Sva dokumentacija se pribavlja sa stanjem na poslednji dan isteka druge godine od dana sticanja prava raspolaganja na sopstvenim akcijama;
▪ Propisanu dokumentaciju pribavlja lice koje je u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana obveznik obračunavanja i plaćanja poreza na zarade (zaposleni, poslodavac ili s poslodavcem povezano lice);
▪ Dokazi o ispunjenosti propisanih uslova dostavljaju se isključivo na zahtev Poreske uprave.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili biste želeli da više saznate o našim uslugama, molimo Vas da nas kontaktirate. Biće nam zadovoljstvo da se upoznamo i detaljnije prezentujemo naše usluge i naš tim stručnjaka. O nama Grant Thornton u Srbiji pruža usluge revizije, računovodstva, finansijskog i poreskog savetovanja. Preko 30 zaposlenih u našem sedištu u Beogradu poseduje bogato znanje i iskustvo da našim klijentima pruži istinski drugačije iskustvo.
Nataša Bučevac-Stojković Senior Manager T +381 (0)11 404 95 60 E natasa.bucevac@rs.gt.com Grant Thornton Kneginje Zorke 2/4, Beograd T +381 (0)11 404 95 60 E office@rs.gt.com

© 2018 Grant Thornton Serbia. All rights reserved. ‘Grant Thornton’ refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Grant Thornton International Ltd (GTIL) and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s

Poreske vesti_Jul 2019-2
Preuzmite PDF [ 229 KB ]