Logo Desktop Logo Mobile
Poreske vesti

Poreske vesti: Mart 2018

Novi Pravilnik o vrstama usluga po osnovu kojih se vrši oporezivanje prihoda nerezidenata porezom po odbitku

Ministar finansija doneo je Pravilnik o vrstama usluga iz člana 40. stav 1 tačka 5 Zakona o porezu na dobit  pravnih lica po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku.

Pravilnik stupa na snagu 1. aprila 2018. godine.

Pravilnik bliže uređuje ove vrste usluga:

I Usluge istraživanja tržišta, koje se odnose na:

 • Prikupljanje informacija sa tržišta koje se odnose na dostavljanje podataka rezidentnom pravnom licu, a koje služe za planiranje, organizaciju i kontrolu procesa poslovanja rezidentnog pravnog lica;
 • Obradu i analizu prikupljenih podataka;
 • Određivanje karakteristika tržišta i merenje potencijala tržišta;
 • Analizu učešća na tržištu;
 • Analizu prodaje;
 • Ispitivanje konkurencije;
 • Testiranje novih i postojećih proizvoda na tržištu.

Uslugama istraživanja tržišta ne smatraju se: usluge reklame i propagande, uključujući i usluge oglašavanja.

II Računovodstvene i revizorske usluge, koje se odnose na:

 • Usluge vezane za sastavljanje finansijskih izveštaja;
 • Usluge revizije finansijskih izveštaja u smislu njihove provere i ocene, na osnovu kojih se daje nezavisno stručno mišljenje o tome da li finansijski izveštaji daju istinit i pošten prikaz finansijskog stanja i rezultata poslovanja pravnog lica u skladu sa važećom regulativom;

III Druge usluge iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, koje se pre svega odnose na:

 • Usluge poreskog savetovanja;
 • Advokatske usluge;
 • Usluge upravljanja rezidentnim pravnim licem;
 • Davanje saveta i konsultacija u vezi sa poslovanjem rezidentnog pravnog lica.

Uslugama iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja ne smatraju se usluge: održavanja seminara, predavanja, radionica, kao i usluge posredovanja u prometu dobara i usluga.

Nova pravila podnošenja poreske prijave za porez na dobit po odbitku na obrascu PDPO/S

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica.

Pravilnik stupa na snagu 1. aprila 2018. godine i primenjuje se na obračun poreza koji se plaća po odbitku na prihode i naknade koji su ostvareni počev od 1. aprila 2018. godine.

Novi Pravilnik uvodi dve značajne promene u pogledu podnošenja poreske prijave na obrascu PDPO/S u odnosu na postojeća pravila.

 • Izvršeno je usklađivanje sa nedavnim izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica kojima su predviđeni novi rokovi za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na dobit po dobitku, tako da je isplatilac prihoda – rezidentno pravno lice u obavezi da obračuna, obustavi i plati porez po odbitku u roku od tri dana od dana isplate prihoda koji se oporezuje porezom po odbitku.
 • Odredbama novog Pravilnika predviđeno je da se poreska prijava na obrascu PDPO/S podnosi u slučaju kada se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit porez plaća u Republici Srbiji. Takođe, isplatilac prihoda nema obavezu podnošenja poreske prijave u slučaju kada se primenom odredbi ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja porez plaća u drugoj državi, ali samo pod uslovom da u momentu isplate prihoda poseduje potvrdu o rezidentnosti primaoca prihoda, kao i dokaz da je primalac stvarni vlasnik prihoda.

Bitno je istaći da isplatilac prihoda ne dostavlja Poreskoj upravi pomenute dokaze o ispunjenosti uslova za nepodnošenje poreske prijave, već ih čuva u svojoj evidenciji za slučaj poreske kontrole.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili biste želeli da više saznate o našim uslugama, molimo Vas da nas kontaktirate.

Preuzmi vest

Poreske vesti - Mart 2018
Preuzmite PDF [ 402 KB ]