Logo Desktop Logo Mobile

Poreske vesti Decembar 2020/3

Poreske vesti – Usvojene izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak gradana

Decembar 2020-3

Narodna Skup?tina Republike Srbije je dana 17. decembra 2020. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradana, koji je objavljen u Slu?benom Glasniku RS br. 153 od 21. decembra 2020. godine.
Zakon je stupio na snagu 29. decembra 2020. godine, a usvojene izmene i dopune primenjuju se pocev od 1. januara 2021. godine, sa izuzetkom odredbi koje se odnose na digitalnu imovinu cija primena je odlo?ena do dana stupanja na snagu zakona kojim se ureduje digitalna imovina.
Pregled najva?nijih izmena i dopuna Zakona dat je u nastavku:
Nova pravila oporezivanja prihoda fizickih lica upucenih od inostranog poslodavca na rad kod domaceg pravnog lica
Izmenama Zakona pro?iruje se predmet oporezivanja porezom na dohodak gradana po odbitku, kao i samooporezivanjem.
Naime, od 1. januara 2021. godine, obavezu obracuna i placanja poreza po odbitku po osnovu zarade i drugih primanja koje ostvaruje lice koje je upuceno na rad kod domaceg pravnog lica od poslodavca iz druge dr?ave, imace domace pravno lice, izuzev u slucaju kada je ovaj porez vec prethodno placen samooporezivanjem. Ova obaveza ce postojati bez obzira da li je istekao ili ne propisani rok za podno?enje poreske prijave i placanje poreza koji se utvrduje samooporezivanjem.
U vezi sa ovim, propisano je sledece:
? Poreska obaveza za domace pravno lice nastaje u momentu kada stranom poslodavcu isplacuje iznos za naknadu tro?kova za rad tog lica,
? Osnovica poreza na zarade u ovom slucaju je iznos koji je domace pravno lice isplatilo stranom poslodavcu kao naknadu tro?kova za rad lica koje je upuceno, i to bez prava na umanjenje po osnovu neoporezivog iznosa zarade.
To znaci da i dalje ostaje obaveza lica koje je upuceno od stranog poslodavca na rad u Republiku Srbiju kod domaceg pravnog lica, da obracuna i plati porez na zaradu metodom samooporezivanja, pri cemu se ovim izmenama uvodi re?enje da domace pravno lice postaje solidarno odgovorno u slucaju neizmirenja poreske obaveze od strane upucenog lica.
Prelaznom odredbom predvidena je retroaktivna primena ovog novog re?enja, odnosno propisano je da ce se u postupcima utvrdivanja, naplate i kontrole poreza po odbitku kod domacih pravnih lica po osnovu primanja stranih lica upucenih na rad u Republiku Srbiju ostvarenih od poslodavca iz druge dr?ave, koji nisu pravosna?no okoncani do dana stupanja na snagu ovog Zakona, poreska obaveza utvrditi u skladu sa ovim Zakonom.
Porezi
? 2018 Grant Thornton Serbia. All rights reserved. 2
Produ?ena primena postojecih olak?ica za zapo?ljavanje novih lica
U cilju stimulisanja zapo?ljavanja, najnovijim izmenama Zakona izvr?ene su tri izmene u oblasti olak?ica za zapo?ljavanje novih lica, i to:
1) Produ?ena je primena postojecih olak?ica za zapo?ljavanje novih lica u skladu sa clanom 21 v i 21 d Zakona, tako da ce sada poslodavci uz ispunjenje propisanih uslova imati pravo na povracaj dela placenog poreza na zarade i placenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarada novozaposlenih lica isplacenih zakljucno sa 31. decembrom 2021. godine;
2) Postojeca olak?ica u pogledu ostvarivanja prava na oslobodenje od placanja obracunatog i obustavljenog poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade osnivaca koji je zaposlen u sopstvenom novoosnovanom dru?tvu koje obavlja inovacionu delatnost ostaje i dalje na snazi, pri cemu je samo izbrisana odrednica da to du?tvo treba da bude upisano u registar nadle?nog organa;
3) U pogledu ostvarivanja prava na olak?ice za tzv. kvalifikovana novozaposlena lica, propisane clanom 21? Zakona, pro?iren je krug poslodavaca kojima je omoguceno pravo na ove olak?ice, tako ?to je precizirano da se poslodavcem u smislu primene ovog clana smatraju pravno lice, preduzetnik, preduzetnik pau?alac, preduzetnik poljoprivrednik i fizicko lice, kao i predstavni?tvo i ogranak stranog pravnog lica.
Povecanje neoporezivog iznosa zarade
Najnovijim izmenama Zakona utvrden je novi neoporezivi iznos zarade, koji je povecan sa 16.300 dinara na 18.300 dinara, sa primenom od 1. januara 2021. godine.
Prvo uskladivanje novoutvrdenog neoporezivog iznosa godi?njim indeksom potro?ackih cena vr?ice se pocev od 2022. godine.
Pro?irenje predmeta oporezivanja kapitalnim dobitkom
Predmet oporezivanja kapitalnim dobitkom pro?iren je na investicione jedinice i digitalnu imovinu.
Naime, na osnovu izmena Zakona predmet oporezivanja kapitalnim dobitkom je i dobitak nastao prenosom uz naknadu investicione jedinice alternativng investicionog fonda. S tim u vezi, nabavna cena investicione jedinice za potrebe utvrdivanja kapitalnog dobitka predstavlja neto vrednost imovine fonda po investicionoj jedinici na dan uplate, uvecane za naknadu za kupovinu (ukoliko je dru?tvo za upravljanje naplacuje).
Pored toga, propisana je i obaveza utvrdivanja kapitalnog dobitka/gubitka i u slucaju prenosa digitalne imovine, uz novcanu ili nenovcanu naknadu.
Za svrhe utvrdivanja kapitalnog dobitka, propisano je op?te pravilo prema kojem se nabavnom vredno?cu digitalne imovine smatra cena koju obveznik dokumentuje kao stvarno placenu, a u slucaju prenosa digitalne imovine stecene tzv. rudarenjem nabavnom cenom smatra se iznos tro?kova koje je obveznik imao u vezi sa sticanjem predmetne imovine. Uz ovo op?te pravilo, Zakon propisuje i dva izuzetka, i to:
? Slucaj prenosa digitalne imovine koja je stecena tzv. rudarenjem i koja je bila predmet oporezivanja porezom na drugi prihod ? kada se nabavnom cenom smatra osnovica na koju je placen porez na drugi prihod,
? Slucaj prenosa digitalne imovine koja je stecena od poslodavca ili s poslodavcom povezanog lica, bez naknade ili po povla?cenoj ceni, a koja je bila predmet oporezivanja porezom na zarade ? kada se nabavnom cenom smatra zbir iznosa dokumentovane cene po kojoj je obveznik stekao predmetnu imovinu i osnovicu na koju je placen porez na zarade.
Pro?irenje predmeta oporezivanja prihoda od kapitala
Prema najnovijim izmenama Zakona, prihodom od kapitala smatra se, izmedu ostalog i prihod ostvaren po osnovu vlasni?tva na investicionim jedinicama alternativnog investicionog fonda (osim naknade za prenos te investicione jedinice), koji se oporezuje po stopi od 15%.
? 2018 Grant Thornton Serbia. All rights reserved. 3
Takode, dividendom ce se smatrati i shodno tome oporezivati i preostala neto vrednost imovine otvorenog odnosno alternativnog investicionog fonda koji nema svojstvo pravnog lica, koja se nakon raspu?tanja tog fonda raspodeljuje vlasnicima srazmerno njihovim investicionim jedinicama, a koja je iznad dokumentovane nabavne vrednosti tih investicionih jedinica.
Uveden je poreski podsticaj po osnovu ulaganja u alternativne investicione fondove
Izmenama Zakona propisan je novi poreski podsticaj za fizicka lica koja ula?u u alternativni investicioni fond, odnosno u kupovinu investicionih jedinica alternativnog investicionog fonda.
Naime, propisano je da ce se ovim licima priznati pravo na poreski kredit na racun godi?njeg poreza na dohodak gradana najvi?e do 50% izvr?enog ulaganja u kalendarskoj godini za koju se utvrduje godi?nji porez na dohodak. Pritom, poreski kredit ne mo?e biti veci od 50% utvrdene poreske obaveze po osnovu godi?njeg poreza na dohodak gradana.
Uvedeno je poresko oslobodenje na kapitalni dobitak kod prenosa digitalne imovine
U cilju podsticanja ulaganja propisano je novo poresko oslobodenje, prema kojem se obveznik koji novcana sredstva ostvarena od prodaje digitalne imovine ulo?i u roku od 90 dana od prodaje u kapital privrednog dru?tva sa sedi?tem u Republici Srbiji, odnosno u kapital investicionog fonda ciji se centar poslovnih i investicionih aktivnosti nalazi na teritoriji Republike Srbije, oslobada 50% poreza na kapitalni dobitak.
Ukoliko obveznik predmetna ulaganja ipak ne izvr?i u propisanom roku od 90 dana, vec obracunati porez plati ali ova ulaganja izvr?i u roku od 12 meseci od dana prodaje digitalne imovine, ostvaruje pravo na povracaj 50% obracunatog i placenog poreza.
Izmenama Zakona je predvidena i mogucnost gubitka prava na vec steceno poresko oslobodenje. Naime, ukoliko privredno dru?tvo u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje kao i u dve naredne kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom dono?enja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na ostvareno poresko oslobodenje i du?an je da podnese poresku prijavu u propisanom roku.
Izuzimanje od oporezivanja prihoda od posebnih igara na srecu
Izvr?ene su i odredene izmene Zakona u oblasti oporezivanja dobitaka od igara na srecu, tako da je predvideno da se od 1. januara 2021. godine od oporezivanja porezom na dobitke od igara na srecu izuzimaju sledece vrste prihoda:
? Pojedinacno ostvareni dobici od igara na srecu do iznosa od 101.900 dinara,
? Ostvareni dobici od posebnih igara na srecu (igre na srecu u igracnicama, na automatima, kladenje) ukljucujuci i posebne igre na srecu kada se prireduju preko sredstava elektronske komunikacije (npr. on-line kladenje), bez obzira na iznos ostvarenog dobitka.
Ukoliko imate dodatnih pitanja ili biste ?eleli da vi?e saznate o na?im uslugama, molimo Vas da nas kontaktirate.
Bice nam zadovoljstvo da se upoznamo i detaljnije prezentujemo na?e usluge i na? tim strucnjaka.
O nama
Grant Thornton u Srbiji pru?a usluge revizije, racunovodstva, finansijskog i poreskog savetovanja. Preko 30 zaposlenih u na?em sedi?tu u Beogradu poseduje bogato znanje i iskustvo da na?im klijentima pru?i istinski drugacije iskustvo.
Nata?a Bucevac-Stojkovic
Senior Manager
T +381 (0)11 404 95 60
E natasa.bucevac@rs.gt.com
Grant Thornton
Kneginje Zorke 2/4, Beograd
T +381 (0)11 404 95 60
E office@rs.gt.com
? 2018 Grant Thornton Serbia. All rights reserved.
?Grant Thornton? refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Grant Thornton International Ltd (GTIL) and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another?s acts or omissions.
grantthornton.rs

Poreske vesti_Decembar 2020/3

Poreske vesti_Decembar 2020-3
Preuzmite PDF [ 211 KB ]