Logo Desktop Logo Mobile

Poreske vesti_Decembar 2020/5

Poreske vesti – Usvojene izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
Decembar 2020-5

Narodna Skup?tina Republike Srbije je dana 26. novembra 2020. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je objavljen u Slu?benom Glasniku RS br. 144 od 27. novembra 2020. godine.
Zakon je stupio na snagu 5. decembra 2020. godine, a primena najveceg broja izmena i dopuna pocinje od 1. januara 2021. godine.
Pregled najva?nijih izmena i dopuna Zakona dat je u nastavku:
Uvodenje otvorenih i alternativnih investicionih fondova u poreski sistem
Najnovijim izmenama Zakona poreskim obveznikom smatraju se i otvoreni investicioni fond kao i alternativni investicioni fond koji nema svojstvo pravnog lica a upisan je u odgovarajuci registar nadle?nog organa. Shodno tome, ova lica imaju sva prava i obaveze iz poresko pravnog odnosa definisana ovim Zakonom.
Propisano je da sve poslove u vezi sa poreskim obavezama fonda, u ime i za racun fonda, ispunjava dru?tvo za upravljanje fondom: podnosi registracionu prijavu, podnosi poreske prijave i placa porez, prima akte, vodi poslovne knjige i propisane evidencije itd. Poreske obaveze dru?tvo ispunjava iz imovine fonda, a u slucaju prestanka postojanja fonda njegovu obavezu ispunjava dru?tvo za upravljanje.
Uvodenje novih nacina komunikacije Poreske uprave sa poreskim obveznicima
U cilju olak?anja komunikacije, najnovijim izmenama Zakona poreskim obveznicima je omoguceno da zahteve u vezi sa ostvarivanjem prava iz poresko pravnog odnosa definisanih ovim Zakonom, mogu dostavljati i elektronskim putem preko portala Poreske uprave.
To znaci da se od 1. januara 2021. godine elektronskim putem Poreskoj upravi mogu podneti zahtevi za povracaj vi?e ili pogre?no placenog poreza, refakciju/refundaciju poreza, ispunjenje poreskih obaveza putem preknji?avanja, kao i zahtevi za odlaganje placanja dugovanog poreza na rate.
Pored toga, precizirano je da se fizickim licima koji poreske prijave podnose elektronskim putem preko portala Poreske uprave, poreski akti mogu dostaviti takode u elektronskom obliku, bez prethodno tra?ene saglasnosti za to.
Kada se radi o dostavljanju akata koje donosi nadle?ni organ jedinice lokalne samouprave, propisana je mogucnost dostavljanja i ovih akata elektronskim putem, bez prethodno date saglasnosti obveznika. Potrebno je samo da se poreski obveznik registruje za takav nacin dostavljanja u skladu sa odredbama zakona koji ureduje elektronsku upravu.
Porezi
? 2018 Grant Thornton Serbia. All rights reserved. 2
Dodela PIB-a
Pored propisanih slucajeva kada Poreska uprava ne mo?e dodeliti PIB, najnovije izmene Zakona propisuju i slucajeve kada se PIB izuzetno mo?e dodeliti, a to su sledece okolnosti:
1) Ako su dospele a neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda manje od 100.000 dinara i ukoliko ove obaveze budu izmirene u roku od 8 dana od dana podno?enja zahteva za dodelu PIB-a, odnosno u tom roku bude pru?ena neopoziva bankarska garancija ili menica avalirana od strane poslovne banke,
2) Ako su dospele a neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda nastale u vezi sa obavljanjem delatnosti, obaveze privrednih subjekata koji su brisani iz propisanih registara pravosna?nom odlukom nadle?nog organa u postupku stecaja.
Prelaznim odredbama Zakona je predvideno da poreski obveznici kojima je privremeno oduzet PIB, nakon stupanja na snagu izmena Zakona mogu podneti zahtev Poreskoj upravi za vracanje PIB-a.
Propisivanje nove obaveze Agenciji za privredne registre
Najnovijim izmenama propisana je nova obaveza Agenciji za privredne registre, a to je da ne mo?e izvr?iti registrovanje sticanja udela ili akcija u privrednim subjektima odnosno osnivanje novih privrednih subjekata kada se kao osnivac upisuje pravno lice ili preduzetnik nad kojim je uspostavljena neka od mera:
? Zabrana registrovanja promena kod Agencije za privredne registre usled trajanja poreske kontrole,
? Privremenog oduzimanja PIB-a.
Nova mogucnost ispunjenja poreske obaveze
Dopunom odredbe Zakona kojom se reguli?u nacini ispunjenja poreske obaveze, predviden je jo? jedan moguci nacin namirenja poreske obaveze, kao izuzetak, a to je davanjem umesto placanja, odnosno zamenom ispunjenja.
U vezi sa tim, Zakon predvida sledece uslove kada se izuzetno mo?e koristiti ovaj nacin ispunjenja:
? Kada je poreska obaveza veca od 50 miliona dinara,
? Kada postoji interes Republike Srbije za sticanjem predmetne imovine,
? Na nacin i pod uslovima koje utvrdi Vlada Republike Srbije odlukom.
Prelaznim odredbama Zakona propisano je da ce se novi nacin namirenja poreske obaveze primenjivati i na poreske obaveze dospele do dana stupanja na snagu izmena i dopuna Zakona, kao i na poreske obaveze obuhvacene sporazumima i re?enjima o odlaganju placanja dugovanog poreza na rate odobrenim do dana stupanja na snagu izmena Zakona.
Novo poresko krivicno delo
Izmenama Zakona propisano je novo poresko krivicno delo ? poreska prevara u vezi sa PDV-om, kojim se menja dosada?nje poresko krivicno delo ? neosnovano iskazivanje iznosa za povracaj poreza i poreski kredit.
Novo poresko krivicno delo definisano je kroz dva oblika, a svaki od njih kroz tri nivoa kazne.
Nakon izmena i dopuna, poreska prevara u vezi sa PDV-om predvida sledece:
1) Neosnovano iskazivanje povracaja PDV ili poreski kredit
Ko u nameri da on ili drugo lice, u prethodnih 12 meseci ostvari pravo na neosnovani povracaj PDV ili poreski kredit, podnese jednu ili vi?e PDV prijava neistinitog sadr?aja, pri cemu iznos povracaja ili poreskog kredita prelazi milion dinara, kaznice se zatvorom od jedne do pet godina i novcanom kaznom.
2) Izbegavanje placanja PDV
Ko u nameri da on ili drugo lice, u prethodnih 12 meseci potpuno ili delimicno izbegne placanje PDV-a, ne podnese jednu ili vi?e PDV prijava, podnese jednu ili vi?e PDV prijava neistinitog sadr?aja ili na drugi nacin izbegne placanje PDV, pri cemu iznos poreza ciije se placanje izbegava prelazi milion dinara, kaznice se zatvorom od jedne do pet godina i novcanom kaznom.
? 2018 Grant Thornton Serbia. All rights reserved. 3
Ukoliko radnja izvr?enja iz gore pomenutih dela prelazi 5 miliona dinara ucinilac ce se kazniti zatvorom od dve do osam godina i novcanom kaznom, a ako prelazi 15 miliona dinara – zatvorom od tri do deset godina i novcaom kaznom.
Takode, za fizicko lice, preduzetnika i odgovorno lice u pravnom licu ? poreskom obvezniku, za gore pomenuta krivicna dela propisana je mera bezbednosti zabrana vr?enja poziva, delatnosti i du?nosti od jedne do pet godina.
Poreski prekr?aji
Izvr?eno je preciziranje i uskladivanje odredbi kojima se ureduju poreski prekr?aji.
Pre svega, propisano je da se poreski prekr?aji i prekr?ajne kazne definisani ovim Zakonom shodno primenjuju i na dru?tvo za upravljanje fondom i lica odgovorna u tom dru?tvu u vezi postupanja dru?tva za upravljanje u ime i za racun fonda.
.
Ukoliko imate dodatnih pitanja ili biste ?eleli da vi?e saznate o na?im uslugama, molimo Vas da nas kontaktirate.
Bice nam zadovoljstvo da se upoznamo i detaljnije prezentujemo na?e usluge i na? tim strucnjaka.
O nama
Grant Thornton u Srbiji pru?a usluge revizije, racunovodstva, finansijskog i poreskog savetovanja. Preko 30 zaposlenih u na?em sedi?tu u Beogradu poseduje bogato znanje i iskustvo da na?im klijentima pru?i istinski drugacije iskustvo.
Nata?a Bucevac-Stojkovic
Senior Manager
T +381 (0)11 404 95 60
E natasa.bucevac@rs.gt.com
Grant Thornton
Kneginje Zorke 2/4, Beograd
T +381 (0)11 404 95 60
E office@rs.gt.com
? 2018 Grant Thornton Serbia. All rights reserved.
?Grant Thornton? refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Grant Thornton International Ltd (GTIL) and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another?s acts or omissions.
grantthornton.rs

Poreske vesti_Decembar 2020-5

Poreske vesti_Decembar 2020-5
Preuzmite PDF [ 209 KB ]