Logo Desktop Logo Mobile

Poreske vesti_Januar 2020

Poreske vesti
Januar 2020
Donet je Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe
Dana 23. decembra 2019. godine ministar finansija doneo je Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe (u daljem tekstu: Pravilnik), koji je objavljen u Službenom Glasniku RS br. 93/19 od 26. decembra 2019. godine.
Pravilnik stupa na snagu 1. januara 2020. godine.
Pravilnikom se bliže uređuju nova pravila obračuna poreske amortizacije propisana novim članom 10b Zakona o porezu na dobit pravnih lica.
Dakle, kod obračuna poreske amortizacije za 2019. godinu primenjivaće se sledeća pravila:
• Nova pravila (propisana članom 10b Zakona i ovim Pravilnikom) – na sva stalna sredstva koja su stečena od 1. januara 2019. godine odnosno od prvog dana poreskog perioda koji počinje u 2019. godini (detaljnije pojašnjena u daljem tekstu);
• Stara pravila (propisana članom 10 i 10a Zakona i tzv. starim Pravilnikom) – na sva stalna sredstva koja su stečena zaključno sa 31.12.2018. odnosno sa poslednjim danom poreskog perioda koji počinje u 2018. godini.
Razvrstavanje stalnih sredstava u amortizacione grupe
Stalna sredstva koja podležu obračunu poreske amortizacije, izuzev nematerijalnih sredstava, razvrstana su u pet grupa i amortizuju se po propisanim stopama.
Propisane amortizacione stope se nisu menjale, a u pogledu načina razvrstavanja sredstava po grupama izvršene su minimalne izmene u odnosu na stari Pravilnik.
Način obračuna poreske amortizacije
Prema odredbama Pravilnika, poreska amortizacija se utvrđuje primenom proporcionalne metode, srazmerno broju dana korišćenja u poreskom periodu, za svako sredstvo pojedinačno. Ovo važi za sva stalna sredstva koja podležu obračunu poreske maortizacije, što znači da se novim pravilima ukida degresivna metoda obračuna koja se primenjivala za sredstva iz grupe II-V.
Osnovica za obračun poreske amortizacije je nabavna vrednost osnovnog sredstva. Pravilnikom je definisano da nabavnu vrednost čini vrednost po kojoj je sredstvo prvi put priznato u poslovnim knjigama obveznika u skladu sa propisima o računovodstvu. Ova vrednost se ne može menjati tokom perioda obračuna amortizacije, izuzev u slučaju naknadnih ulaganja koja se u skladu sa propisima o računovodstvu uključuju u nabavnu vrednost sredstva.
Dalje, Pravilnikom je potvrđeno da ukoliko je iznos računovodstvene amortizacije niži od poreske, kao rashod u poreskom bilansu priznaje se iznos računovodstvene amortizacije. Ovo poređenje vrši se na nivou svakog sredstva pojedinačno.
Početak i prestanak obračuna
Za razliku od odredbi starog Pravilnika, prema kojem je obračun poreske amortizacije započinjan danom kada je sredstvo postalo raspoloživo za korišćenje, prema novim pravilima, obračun poreske amoritzacije počinje i prestaje istovremeno sa obračunom računovodstvene amortizacije.
Priznavanje rashoda prilikom otuđenja sredstva
Novi Pravilnik predviđa da u slučaju kada je u poreskom periodu sredstvo otuđeno odnosno uništeno, kao rashod u tom poreskom periodu priznaje se iznos pozitivne razlike između neotpisane poreske i neotpisane računovodstvene vrednosti sredstva utvrđene u poreskom periodu u kojem je došlo do prestanka obračuna amortizacije, pri čemu se tako dobijena razlika umanjuje za rashod obezvređenja koji se u skladu sa Zakonom priznaje u istom poreskom periodu.
Porezi
© 2018 Grant Thornton Serbia. All rights reserved. 2
Stalna sredstva stečena putem statusne promene
Kada je reč o stalnim sredstvima stečenim putem statusne promene, obveznik – sticalac obračun poreske amortizacije ovih sredstava nastavlja na način i do isteka preostalog amortizacionog veka koji je utvrdio obveznik koji ta sredstva prenosi putem statusne promene. Ovo takođe podrazumeva da u slučaju da je prenosilac imovine u statusnoj promeni amortizaciju sredstava započeo primenom starih pravila, sticalac ova sredstva nastavlja da amortizuje primenom starih pravila, uprkos tome što je statusna promena realizovana nakon 1.1.2019. godine.
Može se zaključiti da je ovo jedini izuzetak od opšteg pravila, kada se primenjuju stara pravila za sredstva stečena nakon 1.1.2019. godine, kao i da osnovicu za obračun ne čini vrednost po kojoj je sredstvo prvi put priznato u poslovnim knjigama.
Amortizacija nematerijalnih ulaganja
Na osnovu odredbi novog Pravilnika, amortizacija nematerijalnih sredstava priznaje se kao rashod u visini računovodstvene amortizacije.
Ovo praktično znači da se na nematerijalna sredstva stečena počev od 1.1.2019. godine ne primenjuju pravila o poreskoj amortizaciji već se bezuslovno priznaje iznos računovodstvene amortizacije.
Amortizacija investicionih nekretnina koje se vrednuju po fer vrednosti
Odredbama novog Pravilnika samo je potvrđen način obračuna poreske amortizacije koji se i do sada primenjivao u slučaju investicionih nekretnina.
Naime, amortizacija investicionih nekretnina koje se nakon početnog priznavanja vrednuju po metodi fer vrednosti vrši se primenom stope od 2,5% na istorijsku nabavnu vrednost (eventualno uvećanu za vrednost naknadnih ulaganja). Suština je da usklađivanja po osnovu promene fer vrednosti neće uticati na osnovicu za obračun poreske amortizacije.
Amortizacija imovine s pravom korišćenja
Pravilnik reguliše i način obračuna poreske amortizacije sredstava koja su uzeta u zakup sa pravom korišćenja na period duži od godinu dana i koja su u knjigama primaoca lizinga evidentirana kao sredstvo, u skladu sa MSFI 16.
Naime, obveznicima koji primenjuju MSFI 16, rashod po osnovu amortizacije sredstava uzetih u dugoročni zakup priznaje se bezuslovno u visini računovodstvene amortizacije.
Evidencija o stalnim sredstvima i Obrazac POA
Pravilnikom je propisan novi Obrazac POA – Podaci o amortizaciji stalnih sredstava stečenih počev od 1.1.2019. godine, koji se podnosi uz poreski bilans i poresku prijavu, kao i način vođenja evidencije i podatke koje je obveznik dužan da obezbedi za svako sredstvo za koje se amortizacija utvrđuje u skladu sa ovim Pravilnikom.
Ukoliko imate dodatnih pitanja ili biste želeli da više saznate o našim uslugama, molimo Vas da nas kontaktirate.
Biće nam zadovoljstvo da se upoznamo i detaljnije prezentujemo naše usluge i naš tim stručnjaka.
O nama
Grant Thornton u Srbiji pruža usluge revizije, računovodstva, finansijskog i poreskog savetovanja. Preko 30 zaposlenih u našem sedištu u Beogradu poseduje bogato znanje i iskustvo da našim klijentima pruži istinski drugačije iskustvo.
Nataša Bučevac-Stojković
Senior Manager
T +381 (0)11 404 95 60
E natasa.bucevac@rs.gt.com
Grant Thornton
Kneginje Zorke 2/4, Beograd
T +381 (0)11 404 95 60
E office@rs.gt.com
© 2018 Grant Thornton Serbia. All rights reserved.
‘Grant Thornton’ refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Grant Thornton International Ltd (GTIL) and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions.
grantthornton.rs

Poreske vesti_Januar 2020

Poreske vesti_Januar 2020
Preuzmite PDF [ 233 KB ]