Logo Desktop Logo Mobile

Poreske vesti: Decembar 3/2018

Poreske vesti
Decembar 2018/3
Usvojene izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Narodna Skupština Republike Srbije je dana 7. decembra 2018. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (ZPDG), kao i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (ZDOSO), koji su objavljeni u Službenom Glasniku RS br. 95 od 8. decembra 2018. godine.
Oba zakona su stupila na snagu 16.decembra 2018. godine, kada počinje primena najvećeg dela izmena ZPDG. Što se tiče ZDOSO, najveći deo izmena počinje da se primenjuje od 1. januara 2019. godine.
U narednim redovima će biti sumirane samo najznačajnije izmene i dopune ovih zakona:
Prihod koji ostvari nerezident na teritoriji RS
Dodatno je precizirano šta se sve smatra dohotkom koji je nerezidentno fizičko lice ostvarilo na teritoriji Republike Srbije.
Pored nepromenjene odredbe da se prihodom nerezidenta oporezivim u Srbiji smatra dohodak ostvaren po osnovu rada koji je obavljen na teritoriji Republike, prihodom nerezidenta se smatra i dohodak ostvaren po osnovu korišćenja i raspolaganja pravom na teritoriji Republike Srbije (nepokretnosti, hartije od vrednosti, autorska i srodna prava, prava industrijske svojine).
Oporezivanje dohotka od hartija od vrednosti i udela koje zaposleni dobije od poslodavca ili sa poslodavcem povezanog lica
Uvodi se novi vid poreskog oslobođenja, tako da se prema novoj odredbi ZPDG porez na zarade ne plaća na primanja koja zaposleni ostvari od poslodavca ili od s poslodavcem povezanog lica, po osnovu sopstvenih akcija, udela i opcija na sopstvene akcije ili udele, a koje zaposleni stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni.
Izuzetno, propisano poresko oslobođenje neće moći da se primeni u sledećim slučajevima:
▪ Ako zaposleni otuđi akcije/udele/opcije na akcije ili udele pre isteka dve godine od dana sticanja prava raspolaganja – poslodavac će u tom slučaju biti dužan da obračuna porez na zaradu u momentu otuđenja;
▪ Ako poslodavac ili povezano lice sa poslodavcem otkupe od zaposlenog akcije/udele/opcije na akcije ili udele – poslodavac će u tom slučaju biti dužan da obračuna porez na zaradu u momentu otkupa;
▪ Ako zaposlenom prestane radni odnos pre isteka dve godine od dana sticanja prava raspolaganja, osim u slučaju prestanka radnog odnosa bez volje zaposlenog odnosno poslodavca, odlaska u starosnu penziju i zasnivanja radnog odnosa kod povezanog lica – poslodavac će u tom slučaju biti dužan da obračuna porez na zaradu poslednjeg dana trajanja radnog odnosa.
Izdaci za rekreaciju zaposlenih (tzv. Team building)
Najnovijim izmenama ZPDG uvodi se još jedno poresko oslobođenje, i to na:
▪ Izdatke poslodavca u cilju stvaranja i održavanja uslova za rekreaciju zaposlenih na radnom mestu (izdaci za izgradnju i/ili nabavku opreme za rekreaciju),
▪ Izdatke za kolektinu rekreaciju zaposlenih,
▪ Izdatke za organizovanje sportskih događaja i aktivnosti zaposlenih koje se sprovode u cilju poboljšanja zdravlja zaposlenih i/ili izgradnji boljih odnosa između zaposlenih odnosno između zaposlenih i poslodavca.

Porezi

© 2018 Grant Thornton Serbia. All rights reserved. 2
Ostala poreska oslobođenja
Uvedeno je novo poresko oslobođenje na primanja zaposlenog od poslodavca po osnovu solidarne pomoći za rođenje deteta, do iznosa prosečne mesečne zarade isplaćene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, po novorođenom detetu.
Pored toga, najnovijim izmenama ZPDG suženo je poresko oslobođenje za novoosnovane poslodavce (pravno lice, preduzetnik ili preduzetnik poljoprivrednik), u smislu da se propisano poresko oslobođenje više ne može ostvariti za novozaposlena lica, već za najviše devet osnivača, za preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika. Ova odredba će se primenjivati počev od 1. januara 2019. godine, a mogu je koristiti poslodavci koji su osnovani zaključno sa 31.12.2020. godine, za iznos neto zarade koja mesečno po zaposlenom ne porelazi iznos od 37.000 dinara. Poslodavci koji su do dana stupanja na snagu stekli pravo na oslobođenje po starim uslovima, nastavljaju sa korišćenjem oslobođenja u skladu sa prethodno važećim zakonom.
Prihod fizičkog lica po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga
Uvedena su nova pravila za oporezivanje prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga, koja počinju da se primenjuju od 1. januara 2019. godine.
Propisano je da se prihodima od ugostiteljskih usluga smatraju prihodi koje fizičko lice ostvari, saglasno zakonima kojima se uređuju turizam i ugostiteljstvo od:
▪ pružanja usluga smeštaja u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva u periodu do 30 dana,
▪ pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva.
Poresku osnovicu čini oporezivi prihod koji se utvrđuje za kalendarsku godinu i čini ga iznos od 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici u godini koja prethodni godini za koju se utvrđuje porez, pomnožen brojem pojedinačnih ležajeva odnosno kamp parcela i odgovarajućim koeficijentom prema kategoriji turističkog mesta.
Poreska stopa iznosi 20%.
Poreska prijava se podnosi u roku od 15 dana od:
▪ dana pravosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u određenu kategoriju,
▪ dana nastanka promene od uticaja na visinu poreske obaveze i
▪ dana kada obveznik prestane sa pružanjem ugostiteljskih usluga.
Porez se plaća po rešenju poreskog organa, u roku od 15 dana od dana isteka kvartala.
Prihod od nepokretnosti
S obzirom da je uvedena nova kategorija prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga u skladu sa zakonom kojim se uređuje turizam i ugostiteljstvo, izvršene su određene izmene i dopune odredbi kojima se propisuje poreski obveznik i oporezivi prihod od nepokretnosti.
Naime, propisano je da se obveznikom poreza na prihode od nepokretnosti smatra i fizičko lice koje ostvaruje prihod od iznajmljivanja stanova i soba za period duži od 30 dana, a koje saglasno zakonima kojima se uređuje turizam i ugostiteljstvo ne pruža ugostiteljske usluge.
Takođe, precizirano je da se u oporezivi prihod od nepokretnosti ne uračunava prihod po osnovu pružanja usluga smeštaja za period do 30 dana.
Poreska izuzimanja iz člana 9. ZPDG
Proširena je lista primanja fizičkih lica koja su izuzeta iz dohotka za oporezivanje, a to su primanja po osnovu:
1. Pomoći koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog bivšeg zaposlenog poslodavac isplaćuje članu njegove porodice, do iznosa od 67.145 dinara,
2. Naknade koje u skladu sa zakonom kojim se uređuje dualno obrazovanje ostvaruju učenici koji obavljaju učenje kroz rad.
Smanjenje stope doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti
Najnovijim izmenama ZDOSO ukinuta je stopa doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca, tako da je stopa doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti smanjena sa 1,5% na 0,75%. Ova izmena počinje sa primenom od 1. januara 2019. godine.
Osnovica doprinosa
Izmenama ZDOSO izvršeno je i usklađivanje perioda za koji se uzima prosečna zarada kao polazna veličina, tako da se prosečna zarada u Republici u periodu za prethodnih 12 meseci uzima počev od meseca oktobra u tekućoj godini, umesto od meseca novembra kako je do sada bilo propisano.

© 2018 Grant Thornton Serbia. All rights reserved. 3
Olakšice za obračun i plaćanje doprinosa
Sužene su i olakšice po osnovu zapošljavanja za novoosnovana pravna lica, tako da je novim izmenama uređeno da se olakšice mogu primeniti samo na osnivače društva koji su ujedno i zaposleni u tom društvu, kao i za preduzetnika / preduzetnika poljoprivrednika. Dakle, ovo oslobođenje se više ne predviđa za novozaposlena lica.
Ova odredba će se primenjivati počev od 1. januara 2019. godine, a mogu je koristiti poslodavci koji su osnovani zaključno sa 31.12.2020. godine, za iznos neto zarade koja mesečno po zaposlenom ne porelazi iznos od 37.000 dinara.
Poslodavci koji su do dana stupanja na snagu stekli pravo na oslobođenje po starim uslovima, nastavljaju sa korišćenjem oslobođenja u skladu sa prethodno važećim zakonom.
Osnivači privrednog društva kao osiguranici
Precizirano je kada se osnivač odnosno član privrednog društva smatra osiguranikom, tj. sada je uređeno da je osnivač odnosno član privrednog društva osiguranik – fizičko lice koje radi u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član, bez obzira da li je zasnovao radni odnos. Pod radom se pored radnog odnosa podrazumeva i predstavljanje i zastupanje privrednog društva na osnovu upisa u registar nadležnog organa.
Dakle, brisan je deo ove odredbe po kome se pod radom podrazumevalo i obavljanje poslovodstvenih ovlašćenja i poslova upravljanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj privrednih društava.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili biste želeli da više saznate o našim uslugama, molimo Vas da nas kontaktirate. Biće nam zadovoljstvo da se upoznamo i detaljnije prezentujemo naše usluge i naš tim stručnjaka. O nama Grant Thornton u Srbiji pruža usluge revizije, računovodstva, finansijskog i poreskog savetovanja. Preko 30 zaposlenih u našem sedištu u Beogradu poseduje bogato znanje i iskustvo da našim klijentima pruži istinski drugačije iskustvo.
Nataša Bučevac-Stojković Senior Manager T +381 (0)11 404 95 60 E natasa.bucevac@rs.gt.com Grant Thornton Kneginje Zorke 2/4, Beograd T +381 (0)11 404 95 60 E office@rs.gt.com

© 2018 Grant Thornton Serbia. All rights reserved. ‘Grant Thornton’ refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Grant Thornton International Ltd (GTIL) and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions

Poreske vesti_Decembar 2018-3
Preuzmite PDF [ 183 KB ]