Logo Desktop Logo Mobile

ИПАРД подстицаји

IPARD II

IPARD II програм пружа изузетне погодности за директне кориснике у области примарне пољопривредне производње, прераде пољопривредних производа и руралног туризма.

Програм омогућава висок ниво повраћаја средстава уложених у инвестиције у физичку имовину како у области изградње тако и у области набавке машина, опреме, механизације, улагања у обновљиве изворе енергије областима управљања отпадом и отпадним водама и смањења загађености ваздуха. Трошак консултаната  и осталих  услуга признаје се до висине од 12% прихватљивих инвестиција и трошкова а проценат повраћаја је као за остале прихватљиве инвестиције и трошкове.

Актуелне  Мере су

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА ОБЈАВИЛА JE ПЛАН ЈАВНИХ ПОЗИВА ЗА 2021. ГОДИНУ:

МЕРА 1 – инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

 • Изградња и опремање објеката
 • Набавка нове опреме и друге механизације, изузев трактора
 • Рок од 1. априла 2021. године до 30. јуна 2021. године
 • Износ средстава ЕУР 56.000.000

МЕРА 3 – Инвестиције у физичку имовну у вези са прерадом и маркетингом пољопривредних производа и производа рибарства

 • Изградња и опремање
 • Рок од 4. маја 2021. године до 15. јула 2021. године
 • Износ средстава ЕУР 20.000.000

МЕРА 7 – Диверсификација пољопривредних газдинстава и развој пословања

 • Рок од 1. јуна 2021. године до 30. августа 2021. године
 • Износ средстава ЕУР 15.000.000

Све информације везано за:

 • Подносиоце захтева,
 • Опште и посебне услове за одобрење пројекта,
 • Потребну документацију везано за одобрење пројекта,
 • Бодовање и рангирање,
 • Опште и посебне услове за исплату,
 • Потребну документацију за исплату,
 • Обавезе корисника након исплате,

*У току је рад на измени процедура за исплату ИПАРД подстицаја која би омогућила да корисници повуку 50% ИПАРД подстицаја након издавања Решења о одобрења пројекта, а других 50% након реализације пројекта.

ФИНАНСИРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ АКТИВНОСТИ

На основу објављених уредби Владе РС омогућено је повољно финансирање примарне пољопривредне производње и прераде пољопривредних производа кроз

 

Grant Thornton Вам нуди услуге саветовања како доћи до потребних средстава

Контакт

Јелена Петковић

E jelena.petkovic@rs.gt.com  

T +381 63 862 19 30

Милош Бекчић

E milos.bekcic@rs.gt.com

T + 381 62 802 06 27

11000 Београд Књегиње Зорке 2/4

E- office@rs.gt.com

T – 011 404 95 60